RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

   1. A DELEGO a Résztvevő számára lehetőség nyújt arra, hogy a Résztvevő elküldje az általa a szakdolgozatával és/vagy egyéb tudományos munkájával összefüggésben elkészített kérdőívét a DELEGO számára, aki gondoskodik a kérdőív továbbításáról a rendelkezésre álló Közreműködőknek. 
   2. A DELEGO által a Résztvevők számára nyújtott lehetőségre a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak vonatkoznak. A Résztvevő a kérdőívének beküldésével elfogadja a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat.

2. FOGALMAK

   1. DELEGO: a DELEGO Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1/A, cégjegyzékszám: 13-09-155322, adószám: 23869354-2-13).
   2. Résztvevő: olyan természetes személy, akinek a szakdolgozatával, tudományos munkájával összefüggésben kérdőív alapján kinyert eredményre, információra van szüksége és ennek érdekében a DELEGO számára elküldi az általa elkészített kérdőívet abból a célból, hogy a DELEGO azt továbbítsa a Közreműködőknek és ezáltal minél több kitöltő személyhez jusson el a kérdőív. 
   3. Közreműködő: a DELEGO által munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy, akik részére a DELEGO a kérdőívet továbbítja.

3. RÉSZVÉTEL MENETE 

   1. A Résztvevő úgy tud részt venni a DELEGO által biztosított lehetőségben, hogy az általa Google Forms felületen elkészített kérdőív linkjét megküldi a DELEGO számára elektronikus úton a(z) szakdolgozat@delego.hu e-mail címre és a Résztvevő vállalja, hogy a szakdolgozatában vagy tudományos munkájában a DELEGO-t, mint közreműködőt feltünteti a 2.1. pontban meghatározott formátumban. A DELEGO ezt követően e-mailben tájékoztatja a Résztvevőt a kérdőív befogadásáról vagy elutasításáról. 
   2. A DELEGO a kérdőív beérkezését követően saját mérlegelési jogköre alapján dönt a kérdőív befogadásáról vagy elutasításáról. A kérdőív – többek között – az alábbi esetben kerül elutasításra: 
    1. a kérdőívből egyértelműen megállapítható, hogy az nem Résztvevőnek minősülő személytől érkezett (pl. nem szakdolgozat és/vagy tudományos munka céljából került sor a kérdőív beküldésére), továbbá, ha a kérdőív marketing vagy piackutatási célokra szolgál,
    2. a kérdőív személyes adatok gyűjtésére szolgál (ide nem értve a korosztályra, nemre vagy iskolai végzettségre vonatkozó, célcsoport meghatározásához szükséges információkat), így különösen a munkaviszonyra vonatkozó személyes adatok (pl. béradatok), 
    3. a kérdőív a DELEGO-ra vagy a Közreműködőnek a DELEGO-val fennálló munkaviszonyára vonatkozóan tartalmaz kérdéseket. 
   3. A DELEGO jogosult a kérdőívet a 3.2. pontban meghatározott eseteken túlmenően is, saját mérlegelési jogkörében elutasítani. 
   4. Amennyiben a DELEGO a kérdőívet befogja, úgy a DELEGO gondoskodik a kérdőívnek a Közreműködők számára történő továbbításáról. 

4. FELELŐSSÉG 

     1. A DELEGO a Részvételi Feltételekben foglaltakkal összefüggésben kizárólag azt vállalja, hogy a beküldött kérdőíveket továbbítja a Közreműködők számára, abban az esetben, ha a kérdőívet a DELEGO a saját mérlegelési körében megfelelőnek találja. 
     2. A DELEGO semmilyen felelősséget nem vállal a kérdőívek befogadásáért vagy elutasításáért, a kérdőívek megfelelőségéért, a kérdőívek eredményéért, Közreműködők személyéért, a Közreműködői csoport összetételéért, a kitöltések számáért, kitöltés időtartamáért, továbbá a Közreműködők által megadott válaszokért. A kérdőívek befogadásából vagy elutasításából, megfelelőségéből, eredményéből, a Közreműködő személyekből, kitöltés időtartamából és a Közreműködők által megadott válaszokból fakadó bármilyen, a Résztvevőt ért vagyoni vagy nem vagyoni kárért való felelősséget a DELEGO teljes mértékben kizárja. 

5. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

  1. A DELEGO a kérdőívek eredményéhez bár hozzáfér a Résztvevő által megosztott linken keresztül, azonban azokat, valamint azok eredményét nem vizsgálja, azt semmilyen célra nem használja fel, nem továbbítja vagy osztja meg harmadik személlyel. 
  2. A DELEGO a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakkal összefüggésben személyes adatokat kezeli az alábbiak szerint. Az adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerül sor. 
Adatkezelő DELEGO
Kezelt adatok köre A DELEGO az alábbi személyes adatokat kezeli a Részvételi Feltételekben foglaltakkal összefüggésben: 

 • név;
 • e-mail cím. 

A DELEGO egyetlen különleges adat megadását sem kéri. Amennyiben a Résztvevő különleges adatot saját döntésük alapján adnak meg a DELEGO részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok) akkor azt a DELEGO figyelmen kívül hagyja, és lehetőség szerint azonnal törli (Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont). 

Érintett Résztvevő
Adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy a Résztvevő a szakdolgozatával, tudományos munkájával összefüggésben készített kérdőívekre kitöltőket találjon, a kérdőíve minél több emberhez eljusson. 
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Részvételi Feltételekben foglaltak teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Adatkezelés időtartama A DELEGO a Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat a Részvételi Feltételekben foglaltak teljesítéséig kezeli. 
  1. A DELEGO kiemelten fontosnak tartja, hogy a személyes adatok kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa a Résztvevők (érintettek) adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt a DELEGO. A személyes adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén a DELEGO a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az érintett is alkalmazott).
 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult a DELEGO megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a DELEGO-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén az érintett igényelheti, hogy a DELEGO rendelkezésére bocsátott személyes adatokat közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adja át az érintett vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az érintett által kijelölt harmadik személy részére.

 • Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az érintett jogosult a DELEGO által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az érintett jogosult a DELEGO által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 • Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DELEGO korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DELEGO ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a DELEGO-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a DELEGO jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az DELEGO adatkezelése az érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a DELEGO az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni. 

Amennyiben a DELEGO adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult a DELEGO által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a DELEGO jogellenesen kezeli;
 4. a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja a DELEGO vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.
 • Jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a DELEGO jogellenesen kezeli, jogosult a DELEGO-nál – a fenti elérhetőségek bármelyikén – annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni. 

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu);
 • Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a DELEGO az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.
 • Érintetti jog gyakorlása

Az érintett a DELEGO-val szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket a DELEGO-nak küldheti, illetve ott teheti meg. 

6.VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Részvételi Feltételek 2024. 02.15 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
  2. A DELEGO bármikor jogosult egyoldalúan, a Résztvevő hozzájárulása nélkül visszavonni a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat.