Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

 

1. Az Adatkezelő és az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei

A Delego Cégcsoport Magyarország (Delego Személyzeti Szolgáltató Kft., Delego Holding Zrt., Delego Consulting Kft., a továbbiakban együtt: „Delego Cégcsoport”) Magyarország egyik legdinamikusabban bővülő munkaerő-kölcsönző, valamint munkaerő-közvetítő vállalatcsoportja. A Delego Személyzeti Kft. és a Delego Consulting Kft. az álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatai tekintetében – összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelettel és az Infotv.-el – adatkezelőnek (továbbiakban bármelyikük önállóan: „Adatkezelő”) minősül.

A munkaviszonnyal összefüggésben kezelt Személyes Adatok körében a munkavállaló munkáltatója minősül Adatkezelőnek.

A Delego Cégcsoport adatkezelési tevékenységét az adatvédelmi tisztviselő (továbbiakban: Adatvédelmi Tisztviselő) támogatja, akinek fő feladatai közé tartozik az, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozóan tájékoztatást és tanácsot ad a Delego Cégcsoport részére, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlat változását, elősegíti az érintetti jogok gyakorlását, kivizsgálja a személyes adatokat érintő panaszokat, és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét, valamint kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

 

Delego Cégcsoport elérhetőségei:

Cím: 2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/a.

Tel: +36 28 366 279

E-mail: adatvedelem@delego.hu

 

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei:

Név: Dr. Takács Gábor

Cím:    1146 Budapest, Dózsa Gy. út 15. fszt. 1

E-mail: adatvedelem@delego.hu

 

2. Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének fontossága

A Delego Cégcsoport számára fontos az, hogy a munkaerő-közvetítéssel és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szolgáltatásait ügyfelei részére minél inkább a modern kor követelményeihez igazítsa. Üzletágai a Személyes Adatok kezelése során is eltérően működhetnek, így szükséges a különböző szolgáltatásokban résztvevő személyeket a Személyes Adataik kezeléséről tájékoztatni.

Jelen tájékoztatás részletesen tartalmazza a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal használatával, az ott történő a regisztrációval, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A weboldal használata, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a személyes adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.

 

2.1 Fogalmak

A jelen Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

Az „Érintett”, a “Személyes Adatok”, az “Adatkezelő”, az „Adatvédelmi Incidens”, a „Felügyeleti Hatóság”, a „Hatásvizsgálat”, az “Adatfeldolgozó”, a „Közös Adatkezelő” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.

Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

Általános Adatvédelmi Rendeleta személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
Delego Consulting Kft.DELEGO CONSULTING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-993222; adószám: 23724497-2-42)
Delego Holding Zrt.DELEGO HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 6. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047201; adószám: 23558133-2-42)
Delego Személyzeti Szolgáltató Kft.DELEGO Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1/A; cégjegyzékszám: 13-09-155322; adószám: 23869354-2-13)
Infotv.az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Kormányrendeleta munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet;
Mt.a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
WeboldalAdatkezelő által üzemeltetett www.delego.hu weboldal;
Ügyfélaz Adatkezelővel vagy a Delego Consulting Kft.-vel megbízási szerződés alapján kapcsolatban álló harmadik felek, munkaerő-kölcsönzésre irányuló megbízás esetén a kölcsönvevő; munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására irányuló megbízás esetén a megbízó fél.

 

 

 

3. Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint “Érintettre” – vonatkozó információ személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a videó- és hangfelvétel, az iskolai képzettség, a korábbi munkahelyek listája, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

Szolgáltatásainkat a Delego Cégcsoporton keresztül nyújtjuk, amelynek tagjai önálló vagy Közös Adatkezelőnek vagy Adatfeldolgozónak minősülnek. A Közös Adatkezelés esetén az Adatkezelő és a további Közös Adatkezelők az adatkezelés céljait és eszközeit együttesen határozzák meg, míg Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adatkezelésért elsősorban az Adatkezelő felel, akinek utasításai alapján kezelnek bizonyos adatokat az Adatfeldolgozók. Mind az önálló, mind a Közös Adatkezelők, mind pedig az Adatfeldolgozók ugyanazon elveknek kötelesek megfelelni az adatkezelés tekintetében, mint az Adatkezelő.

 

3.1 A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés

A jelölti adatbázisban szereplő Személyes Adatok tekintetében a Delego Személyzeti Kft. és a Delego Consulting Kft. Közös Adatkezelőnek minősülnek.

Az Érintettek megadják személyes adataikat és feltöltik az azokat tartalmazó dokumentumokat a Weboldalon, vagy egyéb módon (telefonon, e-mailben, személyesen) adják meg személyes adataikat és bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére az ehhez kapcsolódó dokumentációt, amivel egyidejűleg az Érintettek regisztrálnak az Adatkezelő adatbázisába. Az Adatkezelő a szolgáltatásához szükséges Személyes Adatokat kezeli, amely tevékenység keretén belül a jelöltek által megadott Személyes Adatokból jelölti adatbázist épít. Az Adatkezelő kiemelt célja elősegíteni a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítési szolgáltatása magas szinten történő nyújtását. Emellett az Érintettek számára is előnnyel jár az adatbázis kiépítése, amely által a jelöltek gyorsabban és egyszerűbben találhatnak munkát.

A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köreA Weboldalon, egyéb hirdetési felületeken (e-mail továbbításával), telefonon és személyesen kétféle módon regisztrálhat az Érintett, aminek eredményeként eltérő adatkört kezel az Adatkezelő:

1.)  Gyors jelentkezés esetén az Érintett alábbi személyes adatait kezeljük:

 

a)    név*

b)    e-mailcím*

c)    telefonszám*

d)   önéletrajz

A *-gal jelzett személyes adatok megadása kötelező.

2.)    Általános regisztráció esetén, amely során az Érintett egy részletesebb profilt tölt fel a Weboldalra, az alábbi személyes adatok kezeljük:

 

a)    név*

b)    telefonszám*

c)    e-mail*

d)   ország*

e)    megye*

f)     város*

g)    nyelv*

h)   nem*

i)      rövid bemutatkozás

j)      képességek

k)    weblap link

l)      iskolák

m) önéletrajz csatolása

A *-gal jelzett személyes adatok megadása kötelező.

Adatkezelés céljaA jelölti adatbázis építése esetében az adatkezelés célja, hogy mind az Adatkezelő, mind az Ügyfelek számára megkönnyítse a toborzási-kiválasztási folyamatot. Az Adatkezelő minden olyan fentebb említett személyes adatot kezel, amely a jelölti adatbázis teljesebb körű építése és ennek eredményeként a kiválasztási folyamat sikeressége érdekében szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja, további feltétela)      Az érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

 

A regisztráció során a jelölt hozzájárul adatai kezeléséhez annak érdekében, hogy az Adatkezelő adatbázisában szerepeljen és az Ügyfelek számára sikeres toborzási-kiválasztási folyamat lefolytatása esetén kiajánlásra kerüljön.

 

b)     Az Adatkezelő egyetlen Különleges Adat megadására sem kötelezi az Érintettet. Amennyiben a jelölt a regisztráció során a Különleges Adatot saját döntése alapján ad meg az Adatkezelő részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok) akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pont).

 

Adatkezelés időtartamaA regisztrációtól számított 3 év.
Közös adatkezelők, szerződéses partnerekA jelölti adatbázist és az abban található személyes adatokat a Delego Személyzeti Kft. a Delego Consulting Kft.-vel közösen kezeli, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a Delego Cégcsoport az Érintett számára leginkább megfelelő pozíciót és foglalkoztatási módot találja meg. A Közös Adatkezelők a teljes adatbázishoz hozzáférnek.

A jelölti adatbázis kiépítésében a Delego Személyzeti Kft. alvállalkozója is részt vesz. Ezen alvállalkozó az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősül.

Ilyen adatfeldolgozó a HRSzoftver Kft. (székhely: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859), amely a jelölti adatbáziskezelő szoftvert működteti. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat;

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

3.2 Toborzási és kiválasztási folyamat munkaerő-kölcsönzés és – közvetítés esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy a jelöltek számára legalkalmasabb munkahelyet találja meg, illetve az Ügyfelei részére a leginkább megfelelő jelöltet közvetítse munkavégzésre.

A toborzási-kiválasztási tevékenységet a Delego Cégcsoporton belül a Delego Consulting Kft. végzi, mint a Delego Személyzeti Kft.-vel Közös Adatkezelő.

 

A hirdetések közlése – tekintettel többek között a toborzott állomány elérhetőségére – sokféleképpen történik: a Magyar Posta Zrt. általi szórólap küldéssel, helyi újságokban, TV-ben történő hirdetéssel, a Delego Személyzeti honlapján és Facebook oldalán, a Profession.hu honlapon megjelenő álláshirdetéssel.

 

Az Adatkezelő toborzási és kiválasztási eljárása keretén belül felkutatja a lehetséges jelölteket, majd interjúk lefolytatásával, személyiség- és szakmai tesztek alkalmazásával meghatározza, hogy kit javasol a meghirdetett pozíció betöltésére.

Annak érdekében, hogy olyan részletes jelölti adatok továbbítására kerüljön csak sor a munkaerő-kölcsönzés keretében, amiről a jelöltnek tudomása van és önként adta meg, az Adatkezelő a teljes adatkezelését átláthatóvá kívánja tenni. Az Adatkezelő célja, hogy a jelölt hozzájárulása és az Adatkezelő jogos érdeke alapján történt adatkezelésről az Érintett kellő információval rendelkezzen.

A toborzási és kiválasztási folyamat adatkezelési részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köreA gyors jelentkezés vagy általános regisztráció során megadott adatokon felül a toborzási és kiválasztási folyamat során kezeljük az alábbi adatokat:

a)    interjú eredménye

b)    referencia-ellenőrzés eredménye

Amennyiben a jelölt hozzájárul, az Adatkezelő jogosult megkeresni a jelölt volt munkáltatóit referencia-ellenőrzés céljából. A hozzájárulás megtagadása nem eredményezheti a jelölt kiválasztási folyamatból történő kizárását, negatív megítélését.

c)    meghatározott személyiség- vagy szakmai tesztek eredménye

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket a regisztrációs folyamat során külön megjelöljük.

Az Adatkezelő egyetlen Különleges Adat megadására sem kötelezi az Érintettet. Amennyiben a jelölt a regisztráció során Különleges Adatot saját döntése alapján ad meg az Adatkezelő részére (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok), akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pont).

Adatkezelés céljaA megfelelő munkaerő felkutatása és kiválasztása a meghirdetett pozícióra.
Adatkezelés jogalapja, további feltételAz Adatkezelő kezelheti az Érintett személyes adatait, amennyiben:

a)      Az Érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont:

 

A jelölt hozzájárul az Ügyfél számára történő adat-továbbításhoz a sikeres elhelyezkedés érdekében, hozzájárul a referencia-ellenőrzés során felmerülő kapcsolatfelvételhez.

 

b)     Különleges Adatok kezelése esetén – a Személyes Adatok kezelése az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, majd az Adatkezelő mint munkáltató jogos érdeke alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont – további feltétel – 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

 

c)      A személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

 

Az Adatkezelő az úgynevezett „name check” eljárás során továbbíthatja a jelölt nevét és azonosító adatát az Ügyfél részére. A „name check” eljárás célja, hogy azonosítsa, a jelöltről van-e már saját forrásból származó információja az adott Ügyfélnek.

 

Adatkezelés időtartamaA regisztrációtól számított 3 év.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerekAmennyiben a jelölt kiválasztásra kerül az Adatkezelő által, az Ügyfele megismerheti a jelölt Személyes Adatait.  Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő munkáltató az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató megállapodása alapján ismerheti meg a jelölt Személyes Adatait. A munkaerő-közvetítési megállapodás megbízója pedig az Adatkezelővel kötött munkaerő-közvetítési megbízás alapján ismerheti meg az adatot. A Delego Személyzeti Kft. a toborzási és kiválasztási folyamat során a Delego Consulting Kft.-vel közösen kezeli a Személyes Adatokat, az általa nyújtott toborzási és kiválasztási folyamat tekintetében a Delego Consulting Kft.-vel közös adatkezelőnek minősülnek valamennyi, a fentiekben meghatározott adat tekintetében.

A megváltozott munkaképességre vonatkozó adatot az Ügyfél csak abban az esetben kaphat meg, ha igazolni tudja ezen Különleges Adat kezelésének jogalapját és jogszerű célját. E rendelkezés tekintetében a Delego Cégcsoport tagjai is címzettnek minősülnek.

A toborzási és kiválasztási folyamatban a Személyes Adatok feldolgozásában a Delego Személyzeti Kft. alvállalkozója, a HRSzoftver Kft., mint adatfeldolgozó is részt vesz. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat.

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez az Adatkezelő részére, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

Az Adatkezelő a kiválasztási folyamat során továbbíthatja a jelölt adatait az Ügyfél számára az alábbiak szerint:

–      ún. „name check” eljárás keretében a jelölt neve, születési helye és ideje vagy neve, lakhelye és adószáma kerül továbbításra annak érdekében, hogy a partner azonosíthassa, már szerepel-e adatbázisában a jelölt;

–      amennyiben a toborzási és kiválasztási folyamat eredményes, és a Delego Consulting Kft. munkatársai megfelelőnek tartják a jelöltet a pozícióra, a jelölt jellemzését küldik el az Ügyfélnek és/vagy a Delego Személyzeti Kft-nek, ami magában foglalja a jelölt nevét, lakcímét és részletes jellemzését (önéletrajzot és annak kifejtését).

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő Ügyfelei által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint az Adatkezelő. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása sincs arra, hogy az Ügyfelek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősség ilyen kizárását az Érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe az Adatkezelő toborzási és kiválasztási szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

 


3.3 Toborzási és kiválasztási folyamat az Adatkezelő nem kölcsönzött munkavállalói esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy az Adatkezelő számára legmegfelelőbb jelöltet találja meg munkavégzésre.

A hirdetések közlésének módja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama, továbbá a toborzási – kiválasztási belső eljárásrend azonos a 3.2. pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a jelölt Személyes Adatai nem kerülnek továbbításra az Ügyfelek részére, továbbá, hogy az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

A megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 3.2. pontban megjelöltek szerint adhatók át más Adatkezelő (mint jelen vonatkozásban címzett) részére.

 

3.4 Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásban és egyéb munkaviszonyban (saját állomány) történő adatkezelés speciális szabályai

Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a szolgáltatást értjük, amelynek keretében a Delego Személyzeti Kft. (Adatkezelő) mint kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont).

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adatkezelése során két fázist különítünk el:

 • a 3.2. pontban bemutatott toborzási és kiválasztási folyamatot (amelyet a Delego Consulting Kft. és a Delego Személyzeti Kft. együttesen bonyolít);
 • a munkaerő-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszony megkötése, fenntartása során és a megszűnést követő, alábbiakban részletezett adatkezelést, amelynek során az Adatkezelő (kölcsönbeadó, mint munkáltató) az alábbi adatokat kezeli
Kezelt adatok körea)      vezetéknév

b)     keresztnév

c)      születési név

d)     születési hely és idő

e)      anyja születési neve

f)       azonosító okmány típusa (pl. szig. szám) és száma

g)     társadalombiztosítási szám

h)     adóazonosító jel

i)       állampolgárság

j)       bejelentett lakóhely

k)     tartózkodási hely (levelezési cím)

l)       bankszámla száma

m)   családi állapota

n)     eltartott gyermekek száma

o)     e-mail cím

p)     telefonszám (mobil, vezetékes)

q)     fényképfelvétel

r)      tanulmányokra vonatkozó adatok

s)      munkahelyekre vonatkozó adatok

t)       idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

u)     megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

v)      egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk

w)    egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, start kártya, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat.

x)      tevékenységgel kapcsolatos értékelés

Adatkezelés céljaMunkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy a Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalókat kikölcsönözzük az Adatkezelő Ügyfelei, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére. Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő és az Érintett között jön létre munkaviszony, ezért az Adatkezelőnek minden olyan fentebb említett személyes adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez és fenntartásához szükséges.

Az Adatkezelővel létesített munkaviszony (belsős állomány) esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni munkáltatói kötelezettségének, teljesíteni tudja a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit.

 

Adatkezelés jogalapja, további feltételAz Adatkezelő kezelheti az érintett személyes adatait, amennyiben:

a)      az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

b)     a Személyes Adatok kezelése a munkaszerződés létrejöttéhez és a szerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

c)      a Személyes Adatok kezelése az Adatkezelőre – közös adatkezelés esetén a további közös adatkezelőkre – vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

d)     a Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő vagy a kölcsönvevő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), továbbá Különleges Adatok kezelése esetén az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont) alapján

 

Adatkezelés időtartamaA munkaviszonnyal összefüggésben keletkező valamennyi dokumentumot – amennyiben az egyéb cél elérése miatt nem szükséges – az Adatkezelő a munkaviszony megszűnésétől számított munkajogi elévülés időig (3 év) kezel esetleges igényei, jogai érvényesítése céljából.

Az egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési ideje mindazon dokumentumok esetében, amelyek munkaviszonnyal (kikölcsönzéssel) kapcsolatos jogokkal, kötelezettségekkel függenek össze – és így az Adatkezelőt az Ügyféllel kötött szerződéssel összefüggésben illető jogokkal, terhelő kötelezettségekkel kapcsolatosak -, a polgári jogi általános elévülési időig (5 év) tart.

Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel, kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztásra szolgál), a megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig (általában az adóévet követő 6. évig) tart.

Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.

Az érintett (biztosított, volt biztosított) biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat az érintettre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.

 

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerekAz Adatkezelővel létesített (nem kölcsönzésre irányuló) munkaviszony esetén az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján átadja a munkavállalók adatait hatóságok (pl. NAV, MÁK, ONYF) számára.

Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok, így különösen az Mt-ben és a Kormányrendeletben található jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése céljára átadhatjuk a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. Munkaerő-kölcsönzés esetén így az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató közös adatkezelési megállapodást köthetnek. A közös adatkezelési megállapodás alapján a Közös Adatkezelők együtt végzik a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő személyes adatok kezelését, az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg. A közös adatkezelés célja az érintett személyek minél magasabb szintű kiszolgálása, valamint a Közös Adatkezelők közötti kommunikáció elősegítése a hatékonyabb munkaerő-kölcsönzés megvalósítása érdekében, továbbá a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Munkaerő-kölcsönzés során tipikusan az alábbi adatok körében valósul meg közös adatkezelés:

–        A biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentésen (T1041) szereplő adatok;

–        Munkaidővel kapcsolatos adatok (pl. jelenléti ív, szabadságok, stb.);

–        Bérfizetéssel kapcsolatos adatok (pl. bérfizetési jogcímek, összegek);

–        Kölcsönvevőnek vagy harmadik személyeknek okozott károkkal kapcsolatos személyes adatok.

A munkaügyi adminisztrációt az Adatkezelő a Delego Consulting Kft. közreműködésével a LOGA szoftveren keresztül kezeli, amihez a Delego Consulting Kft.-nek is hozzáférése van. A LOGA szoftvert a MASTER Consulting Szoftverkereskedő és Tanácsadó Kft. (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 107. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-467616) üzemelteti, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A munkaerő-kölcsönzés során a Delego Consulting Kft.. az Adatkezelő adatfeldolgozójaként a már munkaviszonyban álló munkavállalók bérszámfejtését, a foglalkoztatással és a Cégcsoport működésével összefüggő adminisztrációs, vagyonkezelői és marketing tevékenységet végez.

A Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat;

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez az Adatkezelő részére, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatoknak a kölcsönvevő munkáltató által történő további adatkezelésének ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltatók vagy harmadik személyek máshogy kezelik, mint az Adatkezelő. Ezen személyek által történő adatkezelésre az általuk meghatározott szabályok vonatkoznak. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása sincs arra, hogy harmadik személyek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárt. A felelősség ilyen kizárását Ön kifejezetten tudomásul veszi.

 

3.4.1. A HR Szoftver felhasználóival összefüggő adatkezelés

Adatkezelő licensz szolgáltatás keretében veszi igénybe a HRSzoftver (hrszoftver.hu) szoftvert online toborzás céljára, amely felhasználói (az Érintettek) az Adatkezelő ilyen toborzást végző munkavállalói. A HRSzoftver folyamatosan naplózza a felhasználók tevékenységét kimutatások és riportok, illetve az Adatkezelő általi belső ellenőrzés céljából. Ezen adatokhoz valamennyi felhasználó hozzáférhet, de azokat nem módosíthatja. A HRSzoftver a felhasználó gépén sütiket (cookie) tárol a funkciók személyre szabása és a felhasználó beállításainak megjegyzése céljából. A HRSzoftver a felhasználói aktivitásnak megfelelően sütik formájában tárolja az utolsó keresési beállításokat (pl. projekt szűrők), illetve a már megtekintett, a HRSzoftver frissítéseket összefoglaló ajánlót (pl. support linkek). A sütik így kizárólag kényelmi célból kerülnek felhasználásra, és egyéb adatgyűjtést nem végeznek.

 

3.5 Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés speciális szabályai

Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján). Vagyis Delego Személyzeti Kft.-vel vagy a Delego Consulting Kft.-vel kapcsolatban álló Ügyfelek számára a Delego Személyzeti Kft. (Adatkezelő) végzi a toborzási-kiválasztási tevékenységet, a 3.2 pontban leírtaknak megfelelően.

 

3.6 Hírlevéllel (direkt marketinggel) összefüggő adatkezelés

A Weboldal bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb hasonló jellegű, direkt marketing üzeneteket küld azoknak, akik ezt igénylik. Minden esetben önkéntes döntés az, hogy az érintett ezekre feliratkozik-e, és természetesen ezekről bármikor le is lehet iratkozni.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok körea)      e-mail cím*

b)     keresztnév*

c)      vezetéknév*

d)     születési dátum.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Adatkezelés céljaHírleveleket és egyéb direkt marketing üzeneteket azért küldünk, hogy meglévő vagy új szolgáltatásainkat hirdessük, valamint, hogy aktuális hírekkel szolgáljunk.
Adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatkezelés időtartamaA személyes adatokat visszavonásig kezeljük, azaz addig, amíg az Érintett le nem iratkozik.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerekA direkt marketing célra kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kezeli a későbbiekben. Ha az érintett az Adatkezelőnél visszavonja a hozzájárulását (leiratkozik a hírlevélről), akkor természetesen az Adatkezelő törli az érintettnek a direkt marketing célra kezelt személyes adatait.

Más harmadik személynek a direkt marketing célra kezelt személyes adatok nem fognak átadásra kerülni.

 

3.7 A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

A Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjtünk és kezelünk, látogatottsági adatok (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából. Emellett a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés szolgáltatás bizonyos funkciói a Weboldalon keresztül, online is igénybe vehetők.

Kezelt adatok körea)      IP cím

b)     hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés

c)      operációs rendszer típusa

d)     böngésző típusa

e)      aktivitás a Weboldalon

Adatkezelés céljaA Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok elsődlegesen analitikai célra, valamint a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és továbbfejlesztése céljából kerülnek kezelésre.
Adatkezelés jogalapjaAz érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartamaA személyes adatokat visszavonásig kezeljük, azaz addig, amíg az Érintett nem kéri adatai törlését. A Weboldal egészéről, ideértve a személyes adatokat is, bizonyos időközönként mentések (backup) készülnek, amelyek maximum 365 napig kerülnek tárolásra. Ezen időszak lejártát követően a mentések törlődnek. A mentéseket az Adatkezelő lentiekben megjelölt adatfeldolgozói tárolják.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerekA Weboldal technikai működtetésében az Adatkezelő alvállalkozói is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Ilyen adatfeldolgozó a MASTER Consulting Szoftverkereskedő és Tanácsadó Kft. (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 107. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-467616), a Web-N. Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 5100 Jászberény Szövetkezet út 5. 3/33., cégjegyzékszáma: 16-06-008797), valamint a HRSzoftver Kft. (székhely: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859). IIT Network Kft. (székhely: H-2072 Zsámbék, Kálvária u. 6.),

 

A cookie-król általában

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Weboldalunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Weboldalunkra), elemezzük a Weboldal forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldalunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg Weboldalunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célra kezeljük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése céljából.

A Weboldal az alábbi cookie-kat használja:

Cookie-k elnevezéseCookie-k funkciója
_gat_gtag_UA_129688759_1

_ga

_gid

1P_JAR

CONSENT

Google Analytics által használ cookie-k, amelyek célja a statisztikai adatok gyűjtése
_hjIncludedInSampleHotJar által használt cookie, amely letiltja azt a folyamatot, hogy hozzáférést adjon a nem Google-höz tartozó statisztikai adatgyűjtéshez
devicePixelRatioBeazonosítja az eszköz típusát
qtrans_front_languageKiválasztott nyelv rögzítése
viewed_cookie_policyCookie elfogadása vagy tiltása
wfvt_3683463292WordPress motor wordfence motorellenőrző
wordfence_verifiedHumanOlyan ellenőrző cookie, amely a felhasználót a “nem vagyok robot” bejelölése során ellenőrzi
wordpress_test_cookieWordPress működéséhez szükséges
wordpress_5b0ca9eb874215e13ad8e79f11e27632Automatikusan generálódik a wordpress után levő a hash kód, amely belépés azonosítására szolgál
wordpress_logged_in_5b0ca9eb874215e13ad8e79f11e27632Automatikusan generálódik a wordpress után levő hash kód, belépés azonosítására szolgál
wp-settings-1WordPress motor beállítások tárolására szolgáló cookie
wp-settings-time-1A wordpressen belüli időzónabeállítás

A Weboldalra való belépéskor Ön elfogadhatja a sütiket, valamint megtagadhatja azokat. Amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tiltsa le/blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

– Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

– Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Weboldaltól és annak szolgáltatójától, így ennek elérhetőségével vagy használatával kapcsolatban az Adatkezelő semmilyen felelősséget sem vállal.

 

3.8 Ajánlatkérés

 

A Weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a Delego Cégcsoport egyes szolgáltatásaival (munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, egyszerűsített foglalkoztatás, diákmunka, HR tanácsadás, valamint bérszámfejtés) kapcsolatban ajánlatot kérni az Adatkezelőtől. Az ajánlatkérésekben szereplő Személyes Adatokat a Delego Személyzeti Kft. és a Delego Consulting Kft. mint Közös Adatkezelők kezelik.

 

Kezelt adatok körea)      cégnév*

b)     cím*

c)      kapcsolattartó neve*

d)     e-mailcím*

e)      betölteni kívánt pozíciók megnevezése

f)       egyéb, üzenetben megtalálható személyes adat

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Adatkezelés céljaAz Adatkezelő és az ajánlatkérő személy közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás céljából.
Adatkezelés jogalapjaA személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Adatkezelés időtartamaA személyes adatokat addig kezeljük, amíg az Érintett nem tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerekAz ajánlatkérés és az az alapján történő Adatkezelő általi szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli.

Más harmadik személynek az e pontban meghatározott adatkezelési célból kezelt személyes adatok nem fognak átadásra kerülni.

 

4. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére?

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

 1. Kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 1. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.

 1. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – adatkezelése a jelentkező erre irányuló kifejezett kérésén és hozzájárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – az Érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.

 1. Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.

 1. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 • úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő jelentkező kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;
 • úgy ítéli meg, hogy személyes adatait az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – jogellenesen kezeli(k);
 • a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
 • a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.
 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

Az Érintett az Adatkezelővel – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikével – szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket a Adatkezelőnek – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikének – a fenti 1. pontban foglalt elérhetőségére küldheti, illetve ott teheti meg. Amennyiben az Adatkezelő Ügyfeleivel együtt minősül Közös Adatkezelőnek munkaerő-kölcsönzés esetén, úgy az Érintett Ügyfél elérhetőségeiről az Adatkezelő külön tájékoztatja a munkavállalót.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

 

5. Kapcsolat

 

A Weboldalt a Delego Személyzeti Szolgáltató Kft. üzemelteti. Amennyiben kérdése merülne fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, a tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, valamint az Adatvédelmi Tisztviselővel.