Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei

A Delego Személyzeti Szolgáltató Kft. és a Delego Consulting Kft. (a továbbiakban együtt: „Delego”, a jelen Tájékoztató keretein belül bármelyikük önállóan: „Adatkezelő”) Magyarország legdinamikusabban bővülő munkaerő-kölcsönző, valamint munkaerő-közvetítő vállalatai közé tartoznak.

Az Adatkezelők az álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatai tekintetében – összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelettel és az Infotv.-el – közös adatkezelőnek minősülnek. A Delego szolgáltatásai között szerepel a munkaerő-kölcsönzés, a munkaerő-közvetítés és a csomagolási szolgáltatás nyújtása.

A munkaviszonnyal összefüggésben kezelt Személyes Adatok körében a munkavállaló munkáltatója minősül Adatkezelőnek.

A Delego adatkezelési tevékenységét az Adatvédelmi Felelős és az Adatvédelmi Tisztviselő támogatja. Az Adatvédelmi Felelős fő feladata a jelen Tájékoztatóban írt rendelkezések végrehajtása, operatív megvalósítása. Az Adatvédelmi Tisztviselő fő feladatai közé tartozik az, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozóan tájékoztatást és tanácsot ad a Delego részére, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, az adatvédelmi jogszabályok és gyakorlat változását, elősegíti az érintetti jogok gyakorlását, kivizsgálja a személyes adatokat érintő panaszokat, és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét, valamint kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

 

Delego elérhetőségei:

Cím: 2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/a.

E-mail: adatvedelem@delego.hu

 

 

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei:

Név: Dr. Takács Gábor

E-mail: gabor.takacs@opussimplex.com

 

 

 

 1. Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének fontossága

A Delego számára fontos az, hogy a munkaerő-közvetítéssel és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szolgáltatásait ügyfelei részére minél inkább a modern kor követelményeihez igazítsa. Üzletágai a Személyes Adatok kezelése során is eltérően működhetnek, így szükséges a különböző szolgáltatásokban résztvevő személyeket a Személyes Adataik kezeléséről tájékoztatni.

Jelen tájékoztatás részletesen tartalmazza a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal használatával, az ott történő a regisztrációval, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban ismertetett kezelését.

A weboldal használata, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a személyes adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes.

 • Fogalmak

A jelen Tájékoztatóban számos nagybetűs fogalmat használunk az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében.

Az „Érintett”, a „Személyes Adatok”, az „Adatkezelő”, az „Adatvédelmi Incidens”, a „Felügyeleti Hatóság”, a „Hatásvizsgálat”, az „Adatfeldolgozó”, a „Közös Adatkezelő” az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt jelentéssel bír.

Ezenkívül a következő szavak és kifejezések jelentése az alábbi:

Általános Adatvédelmi Rendelet a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
Delego Consulting Kft. DELEGO CONSULTING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-993222; adószám: 23724497-2-42)
Delego Személyzeti Szolgáltató Kft. DELEGO Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1/A; cégjegyzékszám: 13-09-155322; adószám: 23869354-2-13)
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
Kormányrendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet;
Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
Weboldal Adatkezelő által üzemeltetett / bérelt www.delego.hu és hr.delegoallas.hu weboldal;
Ügyfél az Adatkezelővel megbízási szerződés alapján kapcsolatban álló harmadik felek, munkaerő-kölcsönzésre irányuló megbízás esetén a kölcsönvevő; munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására irányuló megbízás esetén a megbízó fél.

 

 

 

 1. Adatkezelő általi egyes adatkezelések

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint „Érintettre” – vonatkozó információ személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a videó- és hangfelvétel, az iskolai képzettség, a korábbi munkahelyek listája, amennyiben az alapján a természetes személy azonosítható.

Szolgáltatásainkat a Delego-n keresztül nyújtjuk, a Delego cégek önálló vagy Közös Adatkezelőnek vagy Adatfeldolgozónak minősülnek. A Közös Adatkezelés esetén az Adatkezelő és a további Közös Adatkezelők az adatkezelés céljait és eszközeit együttesen határozzák meg, míg Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adatkezelésért elsősorban az Adatkezelő felel, akinek utasításai alapján kezelnek bizonyos adatokat az Adatfeldolgozók. Mind az önálló, mind a Közös Adatkezelők, mind pedig az Adatfeldolgozók ugyanazon elveknek kötelesek megfelelni az adatkezelés tekintetében, mint az Adatkezelő.

 

3.1 A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés

A jelölti adatbázisban szereplő Személyes Adatok tekintetében a Delego Személyzeti Kft. és a Delego Consulting Kft. Közös Adatkezelőnek minősülnek.

Az Érintettek megadják személyes adataikat és feltöltik az azokat tartalmazó dokumentumokat a Weboldalon, vagy egyéb módon (telefonon, e-mailben, személyesen) adják meg személyes adataikat és bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére az ehhez kapcsolódó dokumentációt, ami által az Érintettek regisztrálnak az Adatkezelő adatbázisába. Az Adatkezelő a szolgáltatásához szükséges Személyes Adatokat kezeli, amely tevékenység keretén belül a jelöltek által megadott Személyes Adatokból jelölti adatbázist épít. Az Adatkezelő kiemelt célja elősegíteni a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítési szolgáltatása magas szinten történő nyújtását. Emellett az Érintettek számára is előnnyel jár az adatbázis kiépítése, amely által a jelöltek gyorsabban és egyszerűbben találhatnak munkát.

A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köre A Weboldalon, telefonon és személyesen kétféle módon regisztrálhat az Érintett, aminek eredményeként eltérő adatkört kezel az Adatkezelő:

–          gyorsjelentkezés (pozíció kapcsán megadott jelentkezés) esetén:

o   Név

o   Születési idő

o   Születési hely

o   Telefonszám

o   E-mail cím

o   Régió

o   Település

o   Szakmai tapasztalat

o   Önéletrajz

–          Adatbázisba történő jelentkezés esetén:

o   Név

o   Születési idő

o   Születési hely

o   Telefonszám

o   E-mail cím

o   Régió

o   Település

o   Szakmai tapasztalat

o   Bruttó fizetési igény/hó

o   Keresett munkakör

o   Szállásos munkalehetőség

o   Önéletrajz

 

Adatkezelés célja A jelölti adatbázis építése esetében az adatkezelés célja, hogy mind az Adatkezelő, mind az Ügyfelek számára megkönnyítse a toborzási-kiválasztási folyamatot.
Adatkezelés jogalapja, további feltétel a)      Az érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

 

A regisztráció során a jelölt hozzájárul adatai kezeléséhez annak érdekében, hogy az Adatkezelő adatbázisában szerepeljen és az Ügyfelek számára sikeres toborzási-kiválasztási folyamat lefolytatása esetén kiajánlásra kerüljön.

 

b)     Az Adatkezelő egyetlen Különleges Adat megadására sem kötelezi az Érintettet, kivéve, ha az a munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben a jelölt a regisztráció során a Különleges Adatot saját döntése alapján ad meg az Adatkezelő részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok) akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pont).

c)      A Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

Előfordulhat olyan eset, amikor a kapcsolatfelvétel során már megad a jelölt minimális adatot. Ezen kapcsolattartói adatokat az Adatkezelő kizárólag a hozzájárulás beszerzéséig kezeli a kapcsolatfelvételhez és -fenntartáshoz fűződő jogos érdeke alapján.

Adatkezelés időtartama A regisztrációtól számított 2 év.
Közös adatkezelők, szerződéses partnerek A jelölti adatbázist és az abban található személyes adatokat a Delego Személyzeti Kft. a Delego Consulting Kft.-vel közösen kezeli, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a Delego az Érintett számára leginkább megfelelő pozíciót és foglalkoztatási módot találja meg. A Közös Adatkezelők a teljes adatbázishoz hozzáférnek.

A jelölti adatbázis kiépítésében a Delego Consulting Kft. alvállalkozója is részt vesz. Ezen alvállalkozó az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősül.

Ilyen adatfeldolgozó a HRSzoftver Kft. (székhely: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859), amely a jelölti adatbáziskezelő szoftvert működteti. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat.

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

A Web-N Bt. (székhely: 5100 Jászberény, Szövetkezet út 5. 3/33., cégjegyzékszám: 16-06-008797) eseti szoftver karbantartási tevékenységetvégez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

A call center ügyfélszolgálati rendszert a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em., cégjegyzékszám: 01-09-735941) biztosítja az Adatkezelő számára.

 

 

3.2 Toborzási és kiválasztási folyamat munkaerő-kölcsönzés és – közvetítés esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy a jelöltek számára legalkalmasabb munkahelyet találja meg, illetve az Ügyfelei részére a leginkább megfelelő jelöltet közvetítse munkavégzésre.

A toborzási tevékenységet a Delego Consulting Kft., a kiválasztási tevékenységet a Delego Személyzeti Kft. végzi, ez folyamat tekintetében a felek közös adatkezelőnek minősülnek.

 

A hirdetések közlése – tekintettel többek között a toborzott állomány elérhetőségére – sokféleképpen történik: a Magyar Posta Zrt. általi szórólap küldéssel, helyi újságokban, TV-ben történő hirdetéssel, a Delego honlapján és Facebook oldalán, valamint a Profession.hu honlapon megjelenő álláshirdetéssel.

 

Az Adatkezelő toborzási és kiválasztási eljárása keretén belül felkutatja a lehetséges jelölteket, majd interjúk lefolytatásával, személyiség- és szakmai tesztek alkalmazásával meghatározza, hogy kit javasol a meghirdetett pozíció betöltésére.

Annak érdekében, hogy olyan részletes jelölti adatok továbbítására kerüljön csak sor a munkaerő-kölcsönzés – és közvetítés keretében, amiről a jelöltnek tudomása van és önként adta meg, az Adatkezelő a teljes adatkezelését átláthatóvá kívánja tenni. Az Adatkezelő célja, hogy a jelölt hozzájárulása és az Adatkezelő jogos érdeke alapján történt adatkezelésről az Érintett kellő információval rendelkezzen.

A toborzási és kiválasztási folyamat adatkezelési részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köre A gyors jelentkezés vagy általános regisztráció során megadott adatokon felül a toborzási és kiválasztási folyamat során kezeljük az alábbi adatokat:

a)    interjú eredménye, jellemzés

b)    referencia-ellenőrzés eredménye

Amennyiben a jelölt hozzájárul, az Adatkezelő jogosult megkeresni a jelölt volt munkáltatóit referencia-ellenőrzés céljából. A hozzájárulás megtagadása nem eredményezheti a jelölt kiválasztási folyamatból történő kizárását, negatív megítélését.

c)    meghatározott szakmai tesztek és eredménye

d)   általános jelentkezési lapon megadott személyes adatok:

–        családi és utónév

–        születési idő

–        adóazonosító jel;

–        TAJ-szám

–        Állampolgárság

–        Személyigazolvány szám

–        Milyen forrásból érkezett a megkeresés

–        Preferált munkaidő

–        Jogosítvánnyal rendelkezik-e,

–        Megjegyzés

–        Neme

–        Nyelvismeret

–        Levelezési cím

–        Születési név

–        Munkahelyek

A fent felsorolt adatok közül az Adatkezelő nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet az Érintettnek meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Érintett részére az Adatkezelő nyújtani tudja a szolgáltatást. Ezek a regisztrációs folyamat során megjelölésre kerülnek. A fent megadott adatokat az Adatkezelő továbbíthatja az Ügyfél számára a toborzási-kiválasztási folyamat keretén belül a jelentkezés során megadott hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő egyetlen Különleges Adat megadására sem kötelezi az Érintettet, kivéve, ha az a munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben a jelölt a regisztráció során Különleges Adatot saját döntése alapján ad meg az Adatkezelő részére (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok), akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pont).

Adatkezelés célja A megfelelő munkaerő felkutatása és kiválasztása a meghirdetett pozícióra.
Adatkezelés jogalapja, további feltétel Az Adatkezelő kezelheti az Érintett személyes adatait, amennyiben:

a)      Az Érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont:

 

A jelölt egyedileg hozzájárul az Ügyfél számára történő adat-továbbításhoz a sikeres elhelyezkedés érdekében, hozzájárul a referencia-ellenőrzés során felmerülő kapcsolatfelvételhez.

 

b)     Különleges Adatok kezelése esetén – a Személyes Adatok kezelése az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, majd az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont – további feltétel – 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

 

c)      A személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

 

Az Adatkezelő az úgynevezett „name check” eljárás során továbbíthatja a jelölt nevét és azonosító adatát az Ügyfél részére. A „name check” eljárás célja, hogy azonosítsa, a jelöltről van-e már saját forrásból származó információja az adott Ügyfélnek.

Adatkezelés időtartama A regisztrációtól számított 2 év.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek A Delego Személyzeti Kft. a toborzási és kiválasztási folyamat során a Delego Consulting Kft.-vel közösen kezeli a Személyes Adatokat, az általa nyújtott toborzási és kiválasztási folyamat tekintetében a Delego Consulting Kft.-vel közös adatkezelőnek minősülnek valamennyi, a fentiekben meghatározott adat tekintetében.

Amennyiben a jelölt kiválasztásra kerül az Adatkezelő által, az Ügyfel megismerheti a jelölt Személyes Adatait, az alábbiak szerint:

–          Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő munkáltató az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató megállapodása alapján ismerheti meg a jelölt Személyes Adatait.

–          A munkaerő-közvetítési megállapodás megbízója pedig az Adatkezelővel kötött munkaerő-közvetítési megbízás alapján ismerheti meg az adatot.

–          A megváltozott munkaképességre vonatkozó adatot az Ügyfél csak abban az esetben kaphat meg, ha igazolni tudja ezen Különleges Adat kezelésének jogalapját és jogszerű célját. E rendelkezés tekintetében a Delego cégek is címzettnek minősülnek.

A toborzási és kiválasztási folyamatban a Személyes Adatok feldolgozásában a Delego Személyzeti Kft. alvállalkozója, a HRSzoftver Kft., mint adatfeldolgozó is részt vesz. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat.

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez az Adatkezelő részére, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

A Web-N Bt. (székhely: 5100 Jászberény, Szövetkezet út 5. 3/33., cégjegyzékszám: 16-06-008797) eseti szoftver karbantartási szerződést végez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

Az Adatkezelő a kiválasztási folyamat során továbbíthatja a jelölt adatait az Ügyfél számára az alábbiak szerint:

–      ún. „name check” eljárás keretében a jelölt neve, születési helye és ideje vagy neve, lakhelye és adóazonosítója kerül továbbításra annak érdekében, hogy a partner azonosíthassa, már szerepel-e adatbázisában a jelölt;

–      amennyiben a toborzási és kiválasztási folyamat eredményes, és a Delego munkatársai megfelelőnek tartják a jelöltet a pozícióra, a jelölt jellemzését küldik el az Ügyfélnek, ami magában foglalja a jelölt nevét, lakcímét és részletes jellemzését (önéletrajzot és annak kifejtését).

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő Ügyfelei által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint az Adatkezelő. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása sincs arra, hogy az Ügyfelek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősség ilyen kizárását az Érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe az Adatkezelő toborzási és kiválasztási szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

 

 

 

3.3 Toborzási és kiválasztási folyamat az Adatkezelő nem kölcsönzött munkavállalói esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy az Adatkezelő számára legmegfelelőbb jelöltet találja meg munkavégzésre.

A hirdetések közlésének módja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama, továbbá a toborzási – kiválasztási belső eljárásrend azonos a 3.2. pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a jelölt Személyes Adatai nem kerülnek továbbításra az Ügyfelek részére, továbbá, hogy az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

 

 

3.4 Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásban és egyéb munkaviszonyban (saját állomány) történő adatkezelés speciális szabályai

Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a szolgáltatást értjük, amelynek keretében a Delego Személyzeti Kft. (Adatkezelő) mint kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (Mt. 214. § (1) bekezdés a) pont).

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás adatkezelése során két fázist különítünk el:

 • a 3.2. pontban bemutatott toborzási és kiválasztási folyamatot (amelyet a Delego Consulting Kft. és a Delego Személyzeti Kft. együttesen bonyolít);
 • a munkaerő-kölcsönzés céljából létrejött munkaviszony megkötése, fenntartása során és a megszűnést követő, alábbiakban részletezett adatkezelést, amelynek során az Adatkezelő (kölcsönbeadó, mint munkáltató) az alábbi adatokat kezeli

 

Saját állomány esetén a mindenkori munkáltató a saját munkavállalóira ugyanezen folyamatban kezeli az adatokat, azzal a különbséggel, hogy nem továbbítja a személyes adatokat Ügyfelei részére.

Kezelt adatok köre a)      vezetéknév

b)     keresztnév

c)      születési név

d)     születési hely és idő

e)      anyja születési neve

f)       azonosító okmány típusa (pl. szig. szám) és száma

g)     társadalombiztosítási azonosító jel

h)     adóazonosító jel

i)       állampolgárság

j)       bejelentett lakóhely

k)     tartózkodási hely (levelezési cím)

l)       bankszámla száma

m)   családi állapota

n)     eltartott gyermekek neve, életkora, adóazonosítója, száma

o)     e-mail cím

p)     telefonszám (mobil, vezetékes)

q)     fényképfelvétel

r)      tanulmányokra vonatkozó adatok

s)      munkaköri alkalmassági vélemény

t)       munkahelyekre vonatkozó adatok, ideértve a kölcsönvevőknél töltött időtartamra vonatkozó információt, amelyet a kölcsönvevőtől is beszerezhetünk

u)     szakszervezeti tagság

v)      idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

w)    megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk

x)      egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk

y)      egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, start kártya, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, magán-nyugdíjpénztári tagság, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat.

z)      tevékenységgel kapcsolatos értékelés

 

Adatkezelés célja Munkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalókat az Adatkezelő kikölcsönözze az Adatkezelő Ügyfelei, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére, és hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni munkáltatói kötelezettségének, teljesíteni tudja a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodásokban vállalt kötelezettségeit. Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő és az Érintett között jön létre munkaviszony, ezért az Adatkezelőnek minden olyan fentebb említett személyes adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez és fenntartásához szükséges.

Az Adatkezelővel létesített munkaviszony (belsős állomány) esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni munkáltatói kötelezettségének, teljesíteni tudja a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit.

Adatkezelés jogalapja, további feltétel Az Adatkezelő kezelheti az érintett személyes adatait, amennyiben:

a)      az Érintett hozzájárul a Személyes Adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

b)     a Személyes Adatok kezelése a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodásokteljesítéséhez és a megállapodás megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

c)      a Személyes Adatok kezelése az Adatkezelőre – közös adatkezelés esetén a további közös adatkezelőkre – vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

d)     a Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő vagy a kölcsönvevő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), továbbá Különleges Adatok kezelése esetén az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont) alapján

Adatkezelés időtartama A munkaviszonnyal összefüggésben keletkező valamennyi dokumentumot – amennyiben az egyéb cél elérése miatt nem szükséges – az Adatkezelő legfeljebb a munkaviszony megszűnésétől számított munkajogi elévülés időig (3 év) kezel esetleges igényei, jogai érvényesítése céljából.

Az egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési ideje mindazon dokumentumok esetében, amelyek munkaviszonnyal (kikölcsönzéssel) kapcsolatos jogokkal, kötelezettségekkel függenek össze – és így az Adatkezelőt az Ügyféllel kötött szerződéssel összefüggésben illető jogokkal, terhelő kötelezettségekkel kapcsolatosak -, a polgári jogi általános elévülési időig (5 év) tart.

Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel, kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztásra szolgál), a megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig (általában az adóévet követő 6. évig) tart.

Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.

Az érintett (biztosított, volt biztosított) biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat az érintettre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.

Megváltozott munkaképességgel összefüggésben kezelt adatok: Foglalkoztatás megszűnését követő 5. év elteltéig.

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek Az Adatkezelővel létesített munkaviszony esetén az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján átadja a munkavállalók adatait hatóságok (pl. NAV, MÁK, ONYF) számára.

Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok, így különösen az Mt-ben és a Kormányrendeletben található jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése céljára átadhatjuk a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. Munkaerő-kölcsönzés esetén így az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató közös adatkezelési megállapodást köthetnek. A közös adatkezelési megállapodás alapján a Közös Adatkezelők együtt végzik a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő személyes adatok kezelését, az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg. A közös adatkezelés célja az érintett személyek minél magasabb szintű kiszolgálása, valamint a Közös Adatkezelők közötti kommunikáció elősegítése a hatékonyabb munkaerő-kölcsönzés megvalósítása érdekében, továbbá a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Munkaerő-kölcsönzés során tipikusan az alábbi adatok körében valósul meg közös adatkezelés:

–        A biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentésen (T1041) szereplő adatok;

–        Munkaidővel kapcsolatos adatok (pl. jelenléti ív, szabadságok, stb.);

–        Bérfizetéssel kapcsolatos adatok (pl. bérfizetési jogcímek, összegek);

–        Kölcsönvevőnek vagy harmadik személyeknek okozott károkkal kapcsolatos személyes adatok.

A munkaügyi adminisztrációt az Adatkezelő a Delego Consulting Kft. közreműködésével a BaBér szoftveren keresztül kezeli. A BaBér szoftvert a Soft Consulting Hungary Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65. I. em.; cégjegyzékszám: 01-10-046490) fejleszti, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási, fejlesztési és hibajavítása támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz szűk körben, támogatási tevékenysége ellátása során hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A munkaerő-kölcsönzés során a Delego Consulting Kft. az Adatkezelő adatfeldolgozójaként a munkaviszony létesítéssel összefüggő adminisztratív teendőket, a már munkaviszonyban álló munkavállalók bérszámfejtését, a foglalkoztatással és a működésével összefüggő adminisztrációs és marketing tevékenységet végez.

A Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat.

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez az Adatkezelő részére, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében a munkavállalók személyes adatait kezeli az Optimum Munkapróba Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 200., cégjegyzékszám: Cg.01-09-274105), mint a 327/2012. (XI.16.) Korm.rendelet szerinti rehabilitációs tanácsadó és mentor.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatoknak a kölcsönvevő munkáltató által történő további adatkezelésének ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltatók vagy harmadik személyek máshogy kezelik, mint az Adatkezelő. Ezen személyek által történő adatkezelésre az általuk meghatározott szabályok vonatkoznak. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása sincs arra, hogy harmadik személyek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárt. A felelősség ilyen kizárását Ön kifejezetten tudomásul veszi.

3.4.1. A HR Szoftver felhasználóival összefüggő adatkezelés

Adatkezelő szoftver bérletkeretében veszi igénybe a HRSzoftver (hrszoftver.hu) szoftvert online toborzás céljára, amely felhasználói (az Érintettek) az Adatkezelő ilyen toborzást végző munkavállalói. A HRSzoftver folyamatosan naplózza a felhasználók tevékenységét kimutatások és riportok, illetve az Adatkezelő általi belső ellenőrzés céljából. Ezen adatokhoz valamennyi felhasználó hozzáférhet, de azokat nem módosíthatja. A HRSzoftver a felhasználó gépén sütiket (cookie) tárol a funkciók személyre szabása és a felhasználó beállításainak megjegyzése céljából. A HRSzoftver a felhasználói aktivitásnak megfelelően sütik formájában tárolja az utolsó keresési beállításokat (pl. projekt szűrők), illetve a már megtekintett, a HRSzoftver frissítéseket összefoglaló ajánlót (pl. support linkek). A sütik így kizárólag kényelmi célból kerülnek felhasználásra, és egyéb adatgyűjtést nem végeznek.

3.4.2. iTrack GPS nyomkövetéssel összefüggő adatkezelés

Adatkezelő szolgáltatási szerződés keretében igénybe veszi az iData Korlátolt Felelősségű Társaság iTrack GPS nyomkövetési szolgáltatását munkaszervezés céljára, és az Adatkezelő az általa a munkavállalóinak használatába adott gépkocsikat (a továbbiakban: gépkocsik) GPS nyomkövető eszközzel látja el. A GPS szolgáltatás tekintetében a gépkocsikat használó munkavállalók minősülnek Érintettnek. Az iTrack GPS nyomkövetési szolgáltatás funkciói lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Adatkezelő a gépkocsi tartózkodási helyéről, útnyilvántartásáról, megtett kilométerei számáról folyamatosan tudomással bírjon a munkaszervezés és a valós idejű tervezés egyszerűbbé és könnyebbé tétele céljából. Ezen adatokhoz Adatkezelő részéről az adott egység vezetője és a felsővezetés (ügyvezető) férhet hozzá, de azokat nem módosíthatja.

Kezelt adatok köre Az iTrack GPS szolgáltatás az alábbi funkciókkal rendelkezik:

a)      online helymeghatározás

b)     útvonal térképes megjelenítése

c)      jellemző útvonal riportok

d)     útvonal statisztika

e)      sebesség grafikon

f)       gyorshajtás részletezés

g)     megtett útvonal visszajátszás térképen

h)     indulási és érkezési idő

i)       állásidők

j)       megtett kilométerek

Ennek alapján az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

a)      tartózkodási hely

b)     a megtett útvonal

c)      útvonalnyilvántartás

d)     sebesség, gyorshajtás részletei

e)      indulási-, érkezési és állásidők

f)       megtett kilométerek száma

Adatkezelés célja Az Adatkezelő a meghatározott Személyes Adatokat a valós idejű tervezés, vagyis azon logisztikai célból kezeli, hogy a gépkocsi helyzete munkaszervezési okokból megállapítható legyen. A munkaszervezés szempontjából szükséges, hogy a munkáltató tudja, munkaidőben a munkavállaló merre jár. Emellett az adatkezelés célja, hogy az esetlegesen felmerülő viták esetén bizonyítható legyen, hogy a munkavállaló nem teljesítette munkaviszonyból eredő kötelezettségét.

Az iTrack GPS szolgáltatás funkciói közül a sebesség grafikon, illetve a gyorshajtás részletezés funkció és az ezzel együtt járó adatkezelés kizárólag azért kerül alkalmazásra, mivel a GPS nyomkövetési eszköz funkciói együttesen képezik az iData Kft. által előre kialakított nyomkövetési szolgáltatást, amelynek tartalma az Adatkezelő által nem korlátozható.  A szolgáltatáson belül ezen adatok rögzítése nem kapcsolható ki, azonban ezeket az adatokat az Adatkezelő nem használja fel, a Társaságnak ezen adatokkal célja nincs. A Társaságnál automatikus döntéshozatalra, illetve profilalkotásra nem kerül sor.

Adatkezelés jogalapja A Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő mint munkáltató jogos érdeke alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Adatkezelés időtartama  Az Adatkezelő az adatokat azok keletkezésétől számított 1 évig kezeli.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli.

Az adatkezelésben az iData Kft. mint adatfeldolgozó jár el.

3.4.3. Kilépő interjúval kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő mint munkáltató a munkaviszony megszűnése esetén a kilépő munkavállalókkal – hozzájárulásuk alapján – interjút készíthet. A kilépő interjú célja kettős. A kilépő munkavállaló egyrészt beszámolhat az Adatkezelő kötelékében szerzett tapasztalatairól, meglátásairól. Az érintettől kapott információk alapján az Adatkezelő a fluktuáció csökkentése, HR folyamatainak optimalizálása, munkáltatói megítélésének javítása, illetve a foglalkoztatási feltételek fejlesztése körében jövőbeli döntéseket hozhat. Az interjú során kezelt adatokhoz Adatkezelő részéről a projektvezetők és felsővezetés (ügyvezető) férhet hozzá, de azokat nem módosíthatja.

Az adatkezelés részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

Kezelt adatok köre Az Adatkezelő az alábbi Személyes Adatokat kezeli az adatkezeléssel összefüggésben:

–        Kilépő munkavállaló neve;

–        Kilépő munkavállaló által az új munkahelyen betöltött pozíció;

–        Új munkahely lokációja, az új munkáltató működési ágazata;

–        Kilépő munkavállaló megállapodott bére és egyéb juttatások;

–        Új munkahely választásának oka;

–        Új munkáltatóval létesített munkaviszony jellege („kölcsönzött” vagy „belsős”)

–        Új munkahellyel kapcsolatos várakozások;

–        A kérdőívben megadott további információk;

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az Adatkezelő HR folyamatainak optimalizálása, valamint a fluktuáció csökkentése és megállítása.
Adatkezelés jogalapja A Személyes Adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az adatokat azok keletkezésétől számított 6 hónapig kezeli.
Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, szerződéses partnerek A Személyes Adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli.

Kölcsönzött munkavállalók esetén a Kölcsönvevő számára az adatok kizárólag anonim módon kerülnek átadásra.

Az Adatkezelő a Delego Consulting Kft. közreműködésével a BaBér szoftveren keresztül kezeli a munkaügyi adminisztráció részét képező hozzájáruló nyilatkozatot és az interjú eredményét. A BaBér szoftvert a Soft Consulting Hungary Zrt.  (székhely:1113 Budapest, Karolina út 65. I. em.; cégjegyzékszám: 01-10-046490) fejleszti, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási, fejlesztési és hibajavítási támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz szűk körben, támogatási tevékenysége ellátása során hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

 

 

 

 

3.5 Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés speciális szabályai
Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján). Vagyis Delego Személyzeti Kft.-vel vagy a Delego Consulting Kft.-vel kapcsolatban álló Ügyfelek számára a Delego (Adatkezelő) végzi a toborzási-kiválasztási tevékenységet, a 3.2 pontban leírtaknak megfelelően.

 

3.6 Az Adatkezelő általi egyes adatkezelések a harmadik országbeli állampolgárok kapcsán

 • Jelölti adatbázis – jelölti elhelyezkedést elősegítő szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelés

Az Adatkezelő a szolgáltatásához szükséges Személyes Adatokat kezeli, amely tevékenység keretén belül a harmadik országbeli állampolgár jelöltek által megadott Személyes Adatokból jelölti adatbázist épít.

Az Adatkezelő kiemelt célja egyrészről elősegíteni a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatása magas szinten történő nyújtását, másrészről pedig az, hogy a harmadik országbeli állampolgárok az adott projekt megvalósulását követően is értesülhessenek újabb projektekről, további pozíciókról, így az Érintettek gyorsabban és egyszerűbben találhatnak számukra megfelelő munkát.

A jelölti adatbázisban szereplő Személyes Adatok tekintetében a Delego Személyzeti Kft. és a Delego Consulting Kft. Közös Adatkezelőnek minősülnek.

A jelölti adatbázis kapcsán felmerülő adatkezelés részleteit az alábbiakban olvashatja.

Kezelt adatok köre –        név

–        születési idő

–        születési hely

–        telefonszám

–        e-mail cím

–        régió

–        település

–        szakmai tapasztalat

–        bruttó fizetési igény / hó

–        keresett munkakör

–        szállásos munkalehetőség iránti érdeklődés

–        önéletrajz

Adatkezelés célja A jelölti adatbázis építése esetében az adatkezelés célja, hogy mind az Adatkezelő, mind az Ügyfelek számára megkönnyítse a toborzási-kiválasztási folyamatot.
Adatkezelés jogalapja, további feltétel Az érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

A harmadik országbeli jelöltnek lehetősége van arra, hogy regisztráljon az Adatkezelő jelölti adatbázisába abból a célból, hogy az Adatkezelő a későbbiekben is meg tudja keresni a harmadik országbeli jelöltet álláslehetőségekkel kapcsolatban és az Ügyfelek számára sikeres toborzási-kiválasztási folyamat lefolytatása esetén kiajánlásra kerüljön.

Az Adatkezelő egyetlen Különleges Adat megadására sem kötelezi az Érintettet, kivéve, ha a Különleges Adat a munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben a jelölt a regisztráció során a Különleges Adatot saját döntése alapján ad meg az Adatkezelő részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok, biometrikus adatok) akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pont).

Adatkezelés időtartama A regisztrációtól számított 2 év.
Adatátadó A harmadik országbeli állampolgárok toborzását és kiválasztását a BS Human Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép.; cégjegyzékszám: 13-09-196188, a továbbiakban: BS Human Kft.) végzi az Adatkezelő részére a közöttük létrejött munkaerő-közvetítési szerződés alapján, így a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatokat a BS Human Kft. adja át az Adatkezelő részére.
Közös adatkezelők, szerződéses partnerek A jelölti adatbázist és az abban található Személyes Adatokat a Delego Személyzeti Kft. a Delego Consulting Kft.-vel közösen kezeli, így az adatkezelési tevékenység során Közös Adatkezelők lesznek. A közös adatkezelés célja, hogy a Delego az Érintett számára leginkább megfelelő pozíciót és foglalkoztatási módot találja meg. A Közös Adatkezelők a teljes adatbázishoz hozzáférnek.

A jelölti adatbázis kiépítésében a Delego Consulting Kft. alvállalkozója is részt vesz. Ezen alvállalkozó az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősül.

Ilyen adatfeldolgozó a HRSzoftver Kft. (székhely: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859), amely a jelölti adatbáziskezelő szoftvert működteti. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat;

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

A Web-N Bt. (székhely: 5100 Jászberény, Szövetkezet út 5. 3/33., cégjegyzékszám: 16-06-008797) eseti szoftver karbantartási szerződést végez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

 

 

 

 • Toborzási és kiválasztási folyamat a harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-kölcsönzése esetén

A toborzási és kiválasztási folyamat során az Adatkezelő arra törekszik, hogy a harmadik országbeli állampolgár jelöltek számára legalkalmasabb munkahelyet találja meg, illetve az Ügyfelei részére a leginkább megfelelő jelöltet közvetítse munkavégzésre.

Az Adatkezelő harmadik országbeli állampolgárok toborzásával és kiválasztásával kapcsolatos adatkezelése különbséget tehetünk aszerint, hogy a toborzási és kiválasztási tevékenységet a BS Human Kft. vagy az Adatkezelő végzi.

Amennyiben a toborzási és kiválasztási tevékenységet a BS Human Kft. végzi az Adatkezelő részére a munkaerő-közvetítési szerződés alapján, úgy a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó Személyes Adatokat az Adatkezelő részére a BS Human Kft. adja át és ebben az esetben a BS Human Kft. a tevékenysége során önálló adatkezelőként jár el.

Amennyiben a toborzási és kiválasztási tevékenységet az Adatkezelő végzi, úgy a tevékenységére az általános toborzási és kiválasztási folyamat adatkezelésére vonatkozó szabályai irányadóak.

Az Adatkezelő a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésének részleteit az alábbi táblázat rögzíti:

Kezelt adatok köre A toborzási és kiválasztási folyamat során az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:

a)      interjú eredménye, jellemzés

b)     referencia-ellenőrzés eredménye

c)      meghatározott szakmai tesztek és eredményei

d)     adóazonosító száma

e)      TAJ-szám

f)       családi és utónév

g)     születési idő

h)     állampolgárság

i)       születési hely

j)       anyja születési családi és utóneve

k)     személyigazolvány szám

l)       milyen forrásból érkezett a megkeresés

m)   preferált munkaidő

n)     jogosítvánnyal rendelkezik-e

o)     megjegyzés

p)     neme

q)     nyelvismeret

r)      levelezési cím

s)      születési név

t)       munkahelyek

u)     útlevél másolata

v)      engedélymentes foglalkoztatás feltételei fennállásának igazolásáról szóló nyilatkozat (180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodás)

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli az Adatkezelő minden Érintettre vonatkozóan; egyes adatok csak akkor kerülnek kezelésre, ha azok az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához az Érintettre vonatkozóan szükségesek, illetve, ha azokkal az Érintett rendelkezik.

Az Adatkezelő egyetlen Különleges Adat megadására sem kötelezi az Érintettet, kivéve, ha a Különleges Adat a munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben a jelölt Különleges Adatot saját döntése alapján ad meg az Adatkezelő részére (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok), akkor azt az Adatkezelő legfeljebb annyiban kezeli, amennyiben az a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából lényeges; minden más adatot a döntéshozatal során figyelmen kívül hagy (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) és h) pont).

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja a megfelelő munkaerő felkutatása, minősítése és kiválasztása a meghirdetett pozícióra, valamint az Adatkezelő szolgáltatása színvonalának emelése.
Adatkezelés jogalapja Amennyiben a toborzási-kiválasztási folyamatot az Adatkezelő végzi:

a)     a személyes adatok kezeléséhez az Érintett hozzájárul (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A jelölt egyedileg hozzájárul az egyes Ügyfelek számára történő

adattovábbításhoz a sikeres elhelyezkedés érdekében, hozzájárul a referencia-ellenőrzés során felmerülő kapcsolatfelvételhez.

b)     Különleges Adatok kezelése esetén – a Személyes Adatok kezelése az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, majd az Adatkezelő mint munkáltató jogos érdeke alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont – további feltétel – 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

d)     A Személyes Adatok kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

Az Adatkezelő az úgynevezett „name check” eljárás során továbbíthatja a jelölt nevét és azonosító adatát az Ügyfél részére. A „name check” eljárás célja, hogy azonosítsa, a jelöltről van-e már saját forrásból származó információja az adott Ügyfélnek.

Adatkezelés időtartama A regisztrációtól számított 2 év.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő munkáltató az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató megállapodása alapján ismerheti meg a jelölt Személyes Adatait.

A toborzási és kiválasztási folyamatban a Személyes Adatok feldolgozásában az Adatkezelő alvállalkozója, a HRSzoftver Kft., mint adatfeldolgozó is részt vesz. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási és fejlesztési támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A Microsoft Ireland Operations Limited (South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 DH6K, Írország) által nyújtott Exchange Online előfizetői szerződés keretében a Microsoft Exhange által nyújtott rendszerben tárolja az Adatkezelő a személyes adatokat.

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez az Adatkezelő részére, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

A Web-N Bt. (székhely: 5100 Jászberény, Szövetkezet út 5. 3/33., cégjegyzékszám: 16-06-008797) eseti szoftver karbantartási szerződést végez, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

 

 

 • Harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatására vonatkozó adatkezelés speciális szabályai

A Delego Személyzeti Szolgáltató Kft.  mint munkáltató a saját nevében, jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében jár el a harmadik országbeli állampolgár társadalombiztosítási azonosító jelének kérelmezése során, e tekintetben önálló adatkezelőnek minősül.

A harmadik országbeli állampolgár munkavállalók munkaerő-kölcsönzésével kapcsolatos adatkezelést az alábbi fázisokra bonthatjuk:

 • a 3.6.2. pontban bemutatott toborzási-kiválasztási tevékenység, melyet a BS Human, mint önálló adatkezelő végez az Adatkezelő részére, vagy az Adatkezelő végzi a toborzási-kiválasztási tevékenységet önállóan;
 • munkaviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése munkaerő-kölcsönzés céljából, amikor az Adatkezelő, mint kölcsönbeadó munkáltató az alábbi adatokat kezeli:
Kezelt adatok köre a)        vezetéknév

b)       keresztnév

c)        születési név

d)       születési hely és idő

e)        anyja születési neve

f)         azonosító okmány típusa (pl. szig.) és száma

g)       társadalombiztosítási azonosító jel

h)       adóazonosító jel

i)         állampolgárság

j)         bejelentett lakóhely

k)       tartózkodási hely/szálláshely (levelezési cím)

l)         bankszámla száma

m)     családi állapota

n)       eltartott gyermekek neve, életkora, adószáma, száma

o)       e-mail cím

p)       telefonszám (mobil, vezetékes)

q)       fényképfelvétel

r)        tanulmányokra vonatkozó adatok

s)        munkahelyekre vonatkozó adatok, ideértve a kölcsönvevőknél töltött időtartamra vonatkozó információt, amelyet a kölcsönvevőtől is beszerezhetünk

t)         idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok

u)       az adott pozíció orvosi alkalmassági előírásaihoz mért kizáró tényezőkre vonatkozó információk

v)        egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk

w)      szakszervezeti tagság

x)        egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, start kártya, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, magán-nyugdíjpénztári tagság, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat

y)        tevékenységgel kapcsolatos értékelés

z)        útlevél-másolat

aa)    születési anyakönyvi kivonat másolata (kettős állampolgárok esetén)

Adatkezelés célja Munkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalókat kikölcsönözze az Adatkezelő az Ügyfelek, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére, és hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni munkáltatói kötelezettségének, teljesíteni tudja a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit és teljesíteni tudja munkaerő-kölcsönzés tárgyában az Ügyféllel kötött szerződést. Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő és az Érintett között jön létre munkaviszony, ezért az Adatkezelőnek minden olyan fentebb említett személyes adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez és fenntartásához szükséges.
Adatkezelés jogalapja, további feltétel Az Adatkezelő kezelheti az érintett személyes adatait, amennyiben:

a)      a személyes adatok kezelése a munkaszerződés teljesítéséhez és a szerződés megkötését megelőzően a munkavállaló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont);

b)     a Személyes Adatok kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont);

c)      a személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy a kölcsönvevő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), továbbá különleges adatok kezelése esetén az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont) alapján.

Adatkezelés időtartama A munkaviszonnyal összefüggésben keletkező valamennyi dokumentumot – amennyiben az egyéb cél elérése miatt nem szükséges – az Adatkezelő legfeljebb a munkaviszony megszűnésétől számított munkajogi elévülés időig (3 év) kezel esetleges igényei, jogai érvényesítése céljából.

Az egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzési ideje mindazon dokumentumok esetében, amelyek munkaviszonnyal (kikölcsönzéssel) kapcsolatos jogokkal, kötelezettségekkel függenek össze – és így az Adatkezelőt az Ügyféllel kötött szerződéssel összefüggésben illető jogokkal, terhelő kötelezettségekkel kapcsolatosak -, a polgári jogi általános vagy büntetőjogi elévülési időig (5 év) tart.

Ezen belül, amennyiben a dokumentum adófizetési kötelezettséggel, kedvezménnyel kapcsolatos (annak alátámasztásra szolgál), a megőrzési idő az előzőtől eltérően az adómegállapítási jog elévüléséig (általában az adóévet követő 6. évig) tart.

Ezen belül, ha a dokumentum egyben szigorú számadású bizonylatnak minősül, akkor a megőrzési idő az előzőektől eltérően 8 év.

Az Érintett (biztosított, volt biztosított) biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat az Érintettre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.

Az Adatkezelő az Érintett által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni.

Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek Az Adatkezelővel létesített munkaviszony esetén az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján átadja a munkavállalók adatait hatóságok (pl. NAV, MÁK, ONYF, kormányhivatal) számára. Az OIF felé történő bejelentést az Adatkezelő adatfeldolgozója, a BS Human Kft. végzi, mind az engedélymentes, mind az összevont engedély alapján történő foglalkoztatással kapcsolatban.

Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok alapján az Adatkezelő átadhatja a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. Munkaerő-kölcsönzés esetén az Adatkezelő és a kölcsönvevő munkáltató közös adatkezelési megállapodást kötnek. A közös adatkezelési megállapodás alapján a Közös Adatkezelők együtt végzik a munkaerő-kölcsönzéssel összefüggő személyes adatok kezelését, az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg. A közös adatkezelés célja az érintett személyek minél magasabb szintű kiszolgálása, valamint a Közös Adatkezelők közötti kommunikáció elősegítése a hatékonyabb munkaerő-kölcsönzés megvalósítása érdekében, továbbá a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

Munkaerő-kölcsönzés során tipikusan az alábbi adatok körében valósul meg közös adatkezelés:

–        A biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentésen (T1041) szereplő adatok;

–        Munkaidővel kapcsolatos adatok (pl. jelenléti ív, szabadságok, stb.);

–        Bérfizetéssel kapcsolatos adatok (pl. bérfizetési jogcímek, összegek);

–        Kölcsönvevőnek vagy harmadik személyeknek okozott károkkal kapcsolatos személyes adatok;

–        Az Érintett egészségügyi alkalmasságára vonatkozó adatok;

–        Az Érintett anyanyelvére, nyelvismeretére vonatkozó adatok.

A munkaügyi adminisztrációt az Adatkezelő a Delego Consulting Kft. közreműködésével a BaBér szoftveren keresztül kezeli. A BaBér szoftvert a Soft Consulting Hungary Zrt.  (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65. I. em.; cégjegyzékszám: 01-10-046490) fejleszti, aki az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatbázis szoftveres működtetéséhez szükséges technikai támogatást, karbantartási, fejlesztési és hibajavítási támogatást nyújt, az adatbázisban megjelenő adatokhoz szűk körben, támogatási tevékenysége ellátása során hozzáfér, de azon további adatkezelési tevékenységet nem végez.

A munkaerő-kölcsönzés során a Delego Consulting Kft. az Adatkezelő adatfeldolgozójaként a munkaviszony létesítéssel összefüggő adminisztratív teendőket, a már munkaviszonyban álló munkavállalók bérszámfejtését, a foglalkoztatással és a Delego működésével összefüggő adminisztrációs és marketing tevékenységet látja el.

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján továbbítja a kölcsönzött, valamint az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók egyes Személyes Adatait a szálláshely-szolgáltató partnerének a szálláshely biztosítása céljából.

 

 

3.7 A Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

A Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjtünk és kezelünk, látogatottsági adatok (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából. Emellett a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés szolgáltatás bizonyos funkciói a Weboldalon keresztül, online is igénybe vehetők.

Kezelt adatok köre a)      IP cím

b)     hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés

c)      operációs rendszer típusa

d)     böngésző típusa

e)      aktivitás a Weboldalon

Adatkezelés célja A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok elsődlegesen analitikai célra, valamint a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és továbbfejlesztése céljából kerülnek kezelésre.
Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adatkezelés időtartama A személyes adatokat visszavonásig kezeljük, azaz addig, amíg az Érintett nem kéri adatai törlését. A Weboldal egészéről, ideértve a személyes adatokat is, bizonyos időközönként mentések (backup) készülnek, amelyek maximum 365 napig kerülnek tárolásra. Ezen időszak lejártát követően a mentések törlődnek. A mentéseket az Adatkezelő lentiekben megjelölt adatfeldolgozói tárolják.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek A Weboldal technikai működtetésében az Adatkezelő alvállalkozói is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Ilyen adatfeldolgozó a HRSzoftver Kft. (székhely: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40., cégjegyzékszám: 13-09-190859).

 

Dániel Krisztián e.v. (székhely: 5700 Gyula, Pósteleki u. 38. 3/10.) a Weboldal folyamatos karbantartása és a rendszer üzemeltetése körében végez az Adatkezelő részére feladatokat, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, azonban azokon semmilyen adatkezelési műveletet nem végez.

 

Az IIT Network Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Kálvária u. 6., cégjegyzékszám: Cg.13-09-167252) eseti szoftver karbantartási szerződést végez az Adatkezelő részére, amelynek keretében hozzáférhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. A személyes adatokon a szolgáltató semmilyen további adatkezelési műveletet nem végez.

 

Adattovábbítás harmadik országba Az adatkezelő (adatfeldolgozója) továbbítja az adatokat harmadik országba. Az adattovábbítás csak akkor történhet meg, ha az (al)adatfeldolgozó vállalja a Rendelet 46. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, Európai Bizottság által meghatározott általános szerződési feltételeket. Amennyiben az adattovábbítás garanciáiról bővebb kérdése merülne fel, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz.

A cookie-król általában

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Weboldalunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Weboldalunkra), elemezzük a Weboldal forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldalunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg Weboldalunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célból kezeljük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése érdekében.

A Weboldal funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ.

 • A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl.: a Weboldal magyar vagy angol változatát használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre, stb.).
 • A statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a Weboldal tulajdonosának arról, hogy a felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a Weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.
 • A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése révén, mindezt azért, hogy a felhasználók számára releváns tartalmat mutassanak.

A Weboldal az alábbi cookie-kat használja:

Cookie elnevezése Cookie típusa Cookie funkciója Lejárat
wpglobus-language Funkcionális Meghatározza a Weboldal felhasználója által preferált nyelvet. A Weboldal ismételt meglátogatásakor lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy beállítsa a kívánt nyelvet. 1 év
wpglobus-language-old Funkcionális Meghatározza a Weboldal felhasználója által preferált nyelvet. A Weboldal ismételt meglátogatásakor lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy beállítsa a kívánt nyelvet. 1 év
_ga Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 2 év
_gat Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. 1 nap
_gid Statisztikai A Google Analytics által használt süti, amelynek célja statisztikai adatok gyűjtése. A süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon. 1 nap
__fb_chat_plugin Marketing A felhasználó interakcióját követi nyomon a Weboldal Facebook chat-widgetjével. Állandó
_fbp Marketing Facebook által használt cookie, Facebook hirdetések megjelenítése a célja. 3 hónap
common/cavalry_

endpoint.php

Marketing A süti több webhelyről gyűjt adatokat a felhasználók viselkedésével kapcsolatban, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg számukra. A süti lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy korlátozza azoknak az alkalmaknak a számát, amikor ugyanazt a hirdetést mutatja a felhasználóknak. Session

(munkamenet végéig)

fr Marketing Facebook által használt cookie, Facebook hirdetések megjelenítése a célja. 3 hónap
messaging_plugin_

https://delego.hu/

_2075797466047438

Marketing A felhasználó által használt böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodul. Állandó
tr Marketing Facebook által használt cookie, Facebook hirdetések megjelenítése a célja. Session (munkamenet végéig)

 

A Weboldalra való belépéskor Ön elfogadhatja a sütiket, valamint megtagadhatja azokat. Amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tiltsa le/blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a szolgáltatást.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

– Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

– Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Weboldaltól és annak szolgáltatójától, így ennek elérhetőségével vagy használatával kapcsolatban az Adatkezelő semmilyen felelősséget sem vállal.

 

 

3.8 Ajánlatkérés

A Weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a Delego egyes szolgáltatásaival (munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, egyszerűsített foglalkoztatás, diákmunka, HR tanácsadás, valamint bérszámfejtés) kapcsolatban ajánlatot kérni az Adatkezelőtől. Az ajánlatkérésekben szereplő Személyes Adatokat a Delego Személyzeti Kft. és a Delego Consulting Kft., mint Közös Adatkezelők kezelik.

Kezelt adatok köre a)      cégnév*

b)     cím*

c)      kapcsolattartó neve*

d)     e-mailcím*

e)      betölteni kívánt pozíciók megnevezése

f)       egyéb, üzenetben megtalálható személyes adat

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Adatkezelés célja Az Adatkezelő és az ajánlatkérő személy közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás céljából.
Adatkezelés jogalapja A személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Adatkezelés időtartama A személyes adatokat addig kezeljük, amíg az Ügyféllel megkötött szerződéssel összefüggő kapcsolattartás miatt indokolt.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerek Az ajánlatkérés és az az alapján történő Adatkezelő általi szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli.

Más harmadik személynek az e pontban meghatározott adatkezelési célból kezelt személyes adatok nem fognak átadásra kerülni.

 

 

 

 

 1. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére?
 2. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatójában megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

 

 1. Kiegészítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 

 1. Korlátozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.

 

 1. Hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – adatkezelése a jelentkező erre irányuló kifejezett kérésén és hozzájárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – az Érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.

 

 1. Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő:

 • a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 • úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő jelentkező kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;
 • úgy ítéli meg, hogy személyes adatait az Adatkezelő – valamint közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők – jogellenesen kezeli(k);
 • a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
 • a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a közérdeken vagy jogos érdeken alapuló profilalkotást is.

Az Érintett az Adatkezelővel – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikével – szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket a Adatkezelőnek – közös adatkezelés esetén a Közös Adatkezelők bármelyikének – a fenti 1. pontban foglalt elérhetőségére küldheti, illetve ott teheti meg. Amennyiben az Adatkezelő Ügyfeleivel együtt minősül Közös Adatkezelőnek munkaerő-kölcsönzés esetén, úgy az Érintett Ügyfél elérhetőségeiről az Adatkezelő külön tájékoztatja a munkavállalót.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: : 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.;  telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

 1. Kapcsolat

A Weboldalt a Delego üzemelteti. Amennyiben kérdése merülne fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, a tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, valamint az Adatvédelmi Tisztviselővel.