Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése hozzájárulásomon alapul. A regisztrációval kifejezetten hozzájárulok valamennyi a regisztrációval egyidejűleg vagy azt követően a delego.hu oldalon, vagy ahhoz kapcsolódóan más felületen megadott személyes adatomnak a Delego Cégcsoport (Delego Személyzeti Szolgáltató kft. Cg.13-09-155322, Delego Holding Zrt. . Cg. 01-10-047201, Delego Consulting Kft., Cg. 01-09-993222, a továbbiakban Delego cégcsoport) általi alábbiak szerinti kezeléséhez. Személyes adataimat a Delego Cégcsoport valamennyi tagja jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelni, melynek célja az álláskeresők tájékoztatása a munkalehetőségekről, a rendelkezésre álló adatbázis folyamatos naprakészen tartása, valamint az állást kínáló ügyfelek tájékoztatása a potenciális jelöltekről. Az adatbázisba való jelentkezés minden formája azon szándékomat fejezi ki, hogy a Delego Cégcsoportot megbízom a részemre történő munkakereséssel, ami magában foglalja a beküldött szakmai önéletrajz és a kapcsolt anyagok potenciális munkaadók felé történő továbbítását is.

Kijelentem, hogy közölt személyes adataim megfelelnek a valóságnak, és azok esetleges változását haladéktalanul bejelentem. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim törlését és az adatkezelési
hozzájárulásom visszavonását a www.delego.hu oldalon, vagy az info@delego.hu e-mail címre küldött e-mail útján tudom kezdeményezni.

Kifejezetten hozzájárulok, hogy a Delego Cégcsoport megadott személyes adataimat jelen nyilatkozatom visszavonásáig kezelje az itt meghatározottak szerint. Tudomásul veszem, hogy adataim mindaddig tárolásra
kerülnek a Delego cégcsoport adatbázisában, amíg azok törlését írásban nem kérem. Az adatok törlésére az írásbeli kérelem beérkezésétől számítva 10 munkanapon belül kerül sor.

Kifejezetten hozzájárulok, hogy az adatok kezelése során a Delego Cégcsoport adatfeldolgozó(ka)t vegyen igénybe és adataimat adatfeldolgozás céljából részé(ük)re átadja. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. A Delego Cégcsoport személyes adataimat az alábbi adatfeldolgozó(k)nak adhatja át:

1. Eniac Computing Rendszertervező és Tanácsadó Kft. (Cg.: 01-09-464747, adószám:12086957-2-41, székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54., képviseli: Arányi Sándor, ügyvezető
2. Cheppers Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-990544, adószám: 24102209-2-42, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/C., képviseli: Oroszvári Péter, ügyvezető)

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben valamely a Delego Cégcsoport által kínált álláspályázatra akár írásban, akár online jelentkezem, úgy megadott személyes adataimat a Delego Cégcsoport továbbítsa azon potenciális munkáltató(k) számára, amely(ek)nek a hirdetésére jelentkeztem, ideértve a külföldre történő adattovábbítást is.

A Delego Cégcsoport az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tudomásul veszem a Delego Cégcsoport tájékoztatását arról, hogy mint érintett, a 2011. évi CXII. törvény szerint az alábbiakra vagyok jogosult:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését, valamint
– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási
nyilvántartásban az adatok továbbítását legalább öt évig, különleges adatok esetében pedig húsz évig kell nyilvántartani.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.