3D Christmas background with wooden table looking out to a snowy

DELEGO “Karácsonyi nyereményjáték idén is!”
Nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője
A ”Delego – 2018 Karácsonyi Nyereményjáték!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Delego Kft. (székhely: 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1/A) (a továbbiakban: ”Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.
2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.
(a) a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található ”Delego Kft.” elnevezésű rajongói oldalhoz (”Rajongói oldal”) csatlakozik az oldalon található ”Tetszik” (Like) gombra kattintással, továbbá lájkolja a Nyereményjátékot meghirdető postot, ezen felül a Delego Személyzeti Szolgáltató Kft-hez a Nyereményjáték időszakában munkavégzésre bejelentkezik, személyes adatait megküldi, részt vesz a munkavégzéshez kapcsolódó kiválasztási folyamaton, kitölti a szükséges teszteket.
(b) a válaszadással elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, egy Játékos csak egy Pályázat beküldésére jogosult a Játék teljes időtartalma alatt (tehát az egy Játékos által adott több komment nem növeli a nyerési esélyeket a 4.2 pontban írt sorsoláson)
2.3. A Játékból ki vannak zárva a DELEGO Kft. belsős (nem munkaerő-kölcsönzési állományban dolgozó) dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Szervezőknek okoztak.

2.10. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.
3. A Játék Időtartama
A Játék 2018. november 28 – 2018. december 21. napján 23 óra 59 percig tart.
4. A Játék menete, Sorsolás, Nyeremény
4.1 Szervező egy alkalommal (2018. november 28-án) a ”DELEGO Kft.” Rajongói oldal falára kiposztolja a Nyereményjátékot. A Játékosok innentől kezdve a jelen szabályzat 2-es pontjában leírt részvételi feltételek mellett részt vehetnek a Nyereményjátékban és a feltételeket teljesítők részt vehetnek a 4.2 pontban írt sorsoláson.
4.2. Szervező az érvényes Pályázattal rendelkező (2-es pont szerinti feltételeket teljesítő) Játékosok közül összesen 1 db nyertes (és 3 tartaléknyertes) Pályázatot sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2018.december.22. napján 11.00 órakor a Szervező székhelyén. A Szervező a sorsoláson összesen 3 (három) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A Nyereményjáték sajátosságára való tekintettel előfordulhat, hogy a Nyertes és a Tartaléknyertesek a Nyereményük átvételére a sorsolás időpontjához képest további maximum 14 munkanap ledolgozása után válnak jogosulttá, vagy a feltételek nem teljesítése esetén elveszítik jogosultságukat a Nyereményre.
4.3. Nyeremény: LG 43LK5900PLA Smart LED Televízió, 108 cm, Full HD 89990 Ft értékben (”Nyeremény”).
4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy Játékos legfeljebb egy db Nyeremény megnyerésére lehet jogosult.
5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása
5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4. pontban írt játék időtartam lezárultát követő napon, (azaz 2018. december 22-én) a Rajongói oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve és Facebook profilképe jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni a ”DELEGO KFT.” Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. Amennyiben semelyik tartaléknyertes sem jelentkezik a Nyereményért, vagy a Nyertes, illetve a Tartaléknyertes nem teljesíti a Nyereményjáték feltételeit, úgy a Nyeremény nem kerül jelen nyereményjáték keretében kiosztásra.
5.2 A Nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyertes Játékos részére a Szervező által megjelölt budapesti helyszínen és egyeztetett időpontban 2019. január hónapban. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a lehető leghamarabb sor kerüljön. Szervező nem vállalja a Nyereményjáték átvételével kapcsolatosan felmerülő költségek viselését. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.
5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6. Adózás, költségek
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Szervező, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező és/vagy Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
7.1.3 a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Szervezők a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken:. Delego Kft. székhelyén vagy a jelentkezes@delego.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
Az adatok kezelője: Delego Kft.. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88121.
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.
7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
8. Vegyes rendelkezések
8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.